Algemene voorwaarden Provan BVBA

1. Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon of overeenkomst tussen PROVAN BVBA, met maatschappelijke zetel te Troisdorflaan 22, 3600 Genk en KBO-nummer 0463.077.307 (hierna “PROVAN”), en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2. Omschrijving van de uit te voeren werken en de te leveren goederen.

Een beschrijving van de uit te voeren werken en/of de te leveren goederen is opgenomen in een afzonderlijke opdrachtbevestiging en/of afzonderlijke overeenkomst tussen PROVAN en de Klant. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en eventuele andere opmerkingen en voorbehouden betreffende de uit te voeren werken en/of de te leveren goederen zoals opgenomen in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of de afzonderlijke overeenkomst tussen PROVAN en de Klant.

3. Prijslijsten, offertes en bestellingen

3.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van PROVAN zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor PROVAN zolang geen wilsovereenstemming is bereikt. De prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de Klant gedane bestelling van goederen of opdracht tot uitvoeren van werken, verbindt deze laatste, doch verbindt PROVAN slechts na schriftelijke aanvaarding ervan.

3.2 De (op)leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening en/of de (op)levering geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht.

4. Prijs en betaling

4.1 De uitvoering van werken en de levering van goederen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van PROVAN is steeds ten laste van de Klant.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door PROVAN vermelde prijzen exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten, welke integraal ten laste van de Klant zijn.

4.3 Indien de Klant na de initiële bestelling wijzigingen aan de opdracht of de bestelling wenst aan te brengen, zullen deze wijzigingen enkel worden doorgevoerd indien (i) PROVAN hiermee uitdrukkelijk instemt en (ii) de Klant aanvaardt dat PROVAN alle prijsaanpassingen en kosten die de wijzigingen met zich meebrengen integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.4 Elke annulering van een opdracht of bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door PROVAN. In geval van een door PROVAN aanvaarde annulering heeft PROVAN het recht om vergoeding van eventuele schade te vorderen.

4.5 Behoudens afwijkende bepaling in de overeenkomst of op de factuur, is de factuur van PROVAN contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. De factuur dient netto te worden betaald. Het wisselkoersrisico, bank- en andere kosten zijn ten laste van de Klant. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 12% op jaarbasis, en dit voor elke reeds begonnen maand ongeacht of er een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 EUR. Behoudens andersluidende overeenkomst worden betalingen aan tussenpersonen, zoals onder meer agenten en vertegenwoordigers, als niet-bestaand beschouwd.

4.7 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. In geval van laattijdige of onvolledige betaling behoudt PROVAN zich bovendien het recht voor om de leveringen en/of uitvoering van alle lopende werken te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot op het moment dat PROVAN de volledige betaling, desgevallend verhoogd met interesten en kosten, heeft ontvangen.

4.8 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Ieder protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering, geuit na gemelde datum, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

4.9 Indien er bij PROVAN op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt PROVAN zich het recht voor om nog uit te voeren werken en/of leveringen op te schorten en een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van PROVAN in te gaan, behoudt PROVAN zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling of opdracht verschuldigd.

4.10 Behoudens de toepassing van andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (bv. dagvaardingskosten en erelonen) die PROVAN dient te maken teneinde de Klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de Klant.

4.11 Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.12 De door PROVAN geleverde goederen blijven eigendom van PROVAN tot de volledige betaling van de factuur, met inbegrip van kosten, intresten en schadevergoeding, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Alle risico’s zijn ten laste van de Klant. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien de Klant de aan PROVAN toebehorende goederen verwerkt of doorverkoopt, draagt de Klant onmiddellijk aan PROVAN ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze doorverkoop.

4.13 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze algemene voorwaarden.

5. Controle en klachten

De Klant verbindt zich ertoe om de uitgevoerde werken bij de oplevering en de geleverde goederen bij de levering te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden, bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de offerte, orderbevestiging en/of leverbon. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen 5 dagen na de (op)levering schriftelijk aan PROVAN te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden alle goederen en uitvoeringswerken verondersteld te zijn aanvaard zodat protest na gemelde datum als niet-ontvankelijk wordt beschouwd. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de Klant op het ogenblik van de (op)levering of gedurende de volgende 5 dagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien PROVAN (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. PROVAN is slechts aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van door haar uitgevoerde werken en/of geleverde goederen en voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is PROVAN niet aansprakelijk.

6.2 Indien PROVAN aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van PROVAN beperkt tot maximaal 100% van de betreffende factuurwaarde, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 PROVAN is uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare directe schade. PROVAN is nooit aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, verlies van klanten, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden.

6.4 De Klant vrijwaart PROVAN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan PROVAN toerekenbaar is.

6.5 De Klant, en niet PROVAN, is aansprakelijk jegens de eigen klanten van de Klant (hierna de “Eindafnemer”) voor de volledige levering van de bestelde goederen en is tevens verantwoordelijk voor het juist en volledig inlichten van de Eindafnemer met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de door PROVAN geleverde goederen.

6.6 PROVAN zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit een foutieve montage, plaatsing, aansluiting, gebruik of onderhoud van de geleverde goederen.

6.7 Alle goederen worden vanaf vertrek bij PROVAN vervoerd, geleverd en bewaard op risico van de Klant, ongeacht de wijze van transport.

7. Garantie

7.1 Elk beroep op garantie door de Klant wordt slechts behandeld door PROVAN na ontvangst van de beschadigde goederen op de maatschappelijke zetel van PROVAN. Deze garantieaanvragen worden vervolgens beoordeeld door PROVAN en/of haar leveranciers.

7.2 Niettegenstaande dwingende wettelijke rechten van consumenten met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen, geldt voor de door PROVAN geleverde goederen met betrekking tot verborgen gebreken een garantietermijn van 6 maanden vanaf de leveringsdatum. De garantie beperkt zich tot de kosteloze vervanging of herstelling van de door PROVAN als gebrekkig erkende onderdelen. PROVAN zal naar eigen inzicht kiezen tussen vervanging of hersteling. Bijkomende kosten, zoals onder meer doch niet uitsluitend gebruiksderving, verzendings- en montagekosten, blijven voor rekening van de Klant.

7.3 Elke garantie vervalt indien de beschadiging aan de geleverde goederen het gevolg is van onvoldoende onderhoud, het niet oordeelkundig monteren, plaatsen of gebruiken van de goederen overeenkomstig de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden of indien de Klant wijzigingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen zonder de voorafgaande toestemming van PROVAN.

7.4 De Klant draagt de bewijslast inzake de beschadiging.

8. Ontbinding

PROVAN heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van de facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of regeling in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (v) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door PROVAN gevraagde zekerheden te stellen; of (vi) indien PROVAN goede redenen heeft om eraan te twijfelen of de Klant zijn verplichtingen jegens PROVAN wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt PROVAN zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die PROVAN heeft geleden en worden alle vorderingen van PROVAN op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

9.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren.

Versie 19 februari 2015

Troeven
Ijzersterk in toeleveringswerk

Van buizen-, profielen- en plaatbewerking tot de volledige assemblage: PROVAN heeft de juiste technologie en de juiste mensen in huis!

QRM

Binnen de wereld van de toeleveranciers onderscheidt PROVAN zich met kleinere series met een grote variatie én in korte doorlooptijden. PROVAN dankt deze kwaliteiten aan een unieke productiestrategie: Quick Response Manufacturing (QRM).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google